Skip to main content
Dataverse collection for the Baltic historical statistics

LiDA Dataverse collection of historical statistics hosts historical data about the Baltic states collected in the research project "Historical Sociology of Modern Restorations: A Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" implemented by a team of Vilnius University researchers lead by prof. Zenonas Norkus. This research is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers’ qualification by implementing world-class R&D projects" of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712 "Improvement of scientists’, other researchers’ and students’ qualification by implementing practical scientific activities".

The project was started in January, 2018 and the first data sets were published in June, 2018. At least 200 new datasets of historical statistics about the Baltic states will be published by the end of the project in January, 2022.

The aim of the project is to construct and empirically apply a new sociological theory whose subject matter is social restorations in the modernising and modern societies. The fruitfulness of new theory is explored by the comparative study, comparing the economic, demographic, social, and political development of Baltic countries during post-communist and interwar periods. The similarities and differences between two periods, disclosed by cross-time comparisons, are explained by causal hypotheses which are tested by comparisons with other cases of modern restoration, ranging from the classical restorations in XVII century England and early ninenteenth century France to the restoration of the Jewish state which is most radical case among modern restorations. Baltic countries are most conspicuous cases of post-communist restorations, because they comprised here the restoration of independent states. The analysis of post-communist transformation in the framework of the social restorations‘ theory includes the assessment of its outcomes in new way: comparing the relative magnitudes of economic, social, and political progress during two periods. The main obstacle for application of this method is the scarcity of cross-nationally and cross-time comparable data about the pre-WWI and interwar periods.

After solving this problem, the Lithuanian electronic historical data systems (HDS), already created using EU structural funds as part of Lithuanian Humanities and Social Sciences data archive (LiDA), will be enriched by new historical statistical data sets, allowing to compare the progress of Baltic countries during the interwar and restored independence periods. The expansion of the Lithuanian electronic HDS by new data documented in English and Lithuanian according to international standards (DDI, DC, MARC21) secures securing the cumulative continuity in the use of EU structural funds and enables all users of historical statistics data in Lithuania to improve their advanced R&D competences and skills up to the level of EU leading countries level.

See descriptions of individual datasets for links to Shiny applications in order to browse and visualize data.


LiDA istorinės statistikos Dataverse kolekcijoje publikuojami Vilniaus universiteto įgyvendinamo projekto "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas" (vadovas - prof. habil. dr. Zenonas Norkus) istorinės statistikos duomenys apie Baltijos šalis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr 09.3.3-LMT-K-712 "Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą" veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Projektas pradėtas 2018 sausio mėn., o pirmieji duomenų rinkiniai buvo publikuoti birželio mėnesį. Iš viso iki projekto pabaigos 2022 sausio mėn. bus publikuota 200 naujų Baltijos šalių istorinės statistikos duomenų rinkinių.

Projekto tikslas yra sukurti ir empiriškai pritaikyti naują sociologinę teoriją, kurios objektas yra socialinės restauracijos modernėjančiose ir moderniose visuomenėse. Naujos teorijos vaisingumas tikrinamas lyginamuoju tyrimu, kuriame lyginama Baltijos šalių ekonominė, demografinė, socialinė, politinė raida pokomunistiniu ir tarpukario laikotarpiais. Diachroniniais palyginimais išryškinti abiejų laikotarpių raidos panašumai ir skirtumai aiškinami priežastinėmis hipotezėmis, kurios tikrinamos palyginimais su kitais moderniųjų restauracijų atvejais, pradedant klasikinėmis XVII a. ir XIX a. pradžios restauracijomis Anglijoje bei Prancūzijoje ir baigiant žydų valstybės atkūrimu kaip radikaliausiu modernios socialinės restauracijos atveju. Baltijos šalys yra ryškiausi pokomunistinės restauracijos atvejai, nes čia ji apėmė ir nepriklausomų valstybių atkūrimą. Pokomunistinės transformacijos kaip restauracijos samprata pagrindžia naują jos rezultatų vertinimo metodą: lyginant tarpukario ir pokomunistiniu laikotarpiu pasiektos pažangos mastą. Pritaikyti šį metodą trukdo tarptautiškai ir diachroniškai palyginamų duomenų stoka apie tarpukario ir ankstesnį laikotarpį.

Sprendžiant šią problemą, ES struktūrinės paramos lėšomis jau sukurta internetinė istorinės statistikos duomenų bazė (IISDB), integruota į Lietuvos HSM duomenų archyvą (LiDA), papildoma naujais istorinės statistikos duomenimis, leidžiančiais palyginti Baltijos šalių tarpukario ir atkurtos nepriklausomybės laikų pažangą. LiDA IISDB praturtinimas naujais duomenimis, dokumentuotais anglų ir lietuvių kalbomis pagal tarptautinius standartus (DDI, DC, MARC21) ir laisvai prieinamais standartinėmis paieškos priemonėmis per OAI-PMH, užtikrina ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo kumuliatyvų tęstinumą, padeda visiems istorinės statistikos duomenų vartotojams Lietuvoje iki priešakinių ES šalių lygio sustiprinti savo gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas.

Kai kurie duomenų rinkiniai (jei jų aprašuose nurodyta) yra susieti su Shiny programomis, kurios leidžia patogiau peržiūrėti ir vaizduoti duomenis.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 149 Results
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OSS2YB, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:EzRTmT8dHnQsauFAriYV2w== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Estonia Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia Province (Estonia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Rest...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9GNDCS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:4sjSdTQFqhuGjwijfWT7Cw== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Kaunas Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 " was published implementing project "Historical Soc...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/4UDL50, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:WgISoX0OZW2RkDgCujge3Q== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Vilnius Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KTOMBL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:NrGvypXPEg52IGw32YSxuQ== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/XKCOG4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:9t9SMJMwuC4+qB6hmiMW4g== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Courland Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Courland Province (Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Res...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vitebsk Province Belarus, (Latvia and Russia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/2FWWTD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:/hD37V/IvDH2Q2kvXQIozA== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Vitebsk Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vitebsk Province Belarus, (Latvia and Russia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Socio...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GH1OJD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:lAJaY1wtrY4YOeMn/mVchQ== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Suwalki Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology o...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Markevičiūtė, Jurgita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces, (Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Russia), 1897-1914 = Pramonės darbininkų metinis darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos), Estliandijos, Livliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose, (Baltarusija, Estija, Latvija Lietuva, Lenkija ir Rusija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/X8TGIM, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Ov/wERcFTrYWonpxVmkDLQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of industry workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces in 1897-1914. Dataset "Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces, (Belar...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Estonia, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZHRV9I, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:aF8TMyLezXlDlZFxU5v4Xw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers in Estonia in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cros...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Lithuania, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZHGOKV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:van+dTbYVOFjDkfi/n//aA== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =