Metrics
1,285 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

Production Date: 2021 Series Name: Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai = Environmental Attitudes and Behaviour Surveys Author Name: Telešienė, Audronė Universe: Tyrimas buvo atliktas su Kauno technologijos universiteto 2020 m. stojimo skirtingų studijų sričių (humanitarinių, socialinių mokslų, menų, technologijų, gamtos mokslų, inžinerijos) pirmakursiais studentais, studijuojančiais bendruosius universitetinius modulius („Darnus vystymasis“ arba „Medijų filosofija“) 2020 m. rudens semestre. Dalyviai suskirstyti į dvi populiacijas. Pirmąją populiaciją sudaro studentai, kurie 2020 m. rudens semestre pasirinko „Darnaus vystymosi“ kursą kaip bendrą pasirenkamą universitetinį kursą (N1 = 205). Tai intervencinė populiacija, kurioje mes tikimės studentų aplinkosauginio pilietiškumo pokyčių. Antroji studentų populiacija (N2 = 268) yra tie, kurie 2020 m. rudens semestre pasirinko „Medijų filosofijos“ kursą kaip bendrą pasirenkamą universitetinį kursą. Tai yra kontrolinė grupė. The research was conducted with first-year students of Kaunas University of Technology, who are studying general university modules ("Sustainable Development" or "Media Philosophy") in the autumn semester of 2020, in different fields of study (humanities, social sciences, arts, technology, natural sciences, engineering). Participants are divided into two population groups. The first population consists of students who chose 'Sustainable Development' as a general university elective course in the autumn semester 2020 (N1 = 205). This is the intervention population in which we expect changes in students' environmental citizenship. The second population of students (N2 = 268) are those who have chosen "Media Philosophy" as a common university elective course in the autumn semester 2020. This is the control group.
1 to 2 of 2 Results
Jul 21, 2022 - Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai = Environmental Attitudes and Behaviour Surveys
Telešienė, Audronė; Pelikšienė, Rūta, 2022, "Lietuvos gyventojų aplinkosauginės nuostatos, 2021 m. liepa - rugpjūtis = Environmental Attitudes of the Lithuanian Population, July - August 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/MBMHAJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:kqPNLZZFOXeqlSFCj+dEJg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie klimato kaitą bei išaiškinti aplinkosaugines nuostatas. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, kiek rimta šiuo metu yra klimato kaitos problema Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Pateikus klausimų bloką, aišk...
Dec 22, 2021 - Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai = Environmental Attitudes and Behaviour Surveys
Telešienė, Audronė; Boeve-de Pauw, Jelle; Goldman, Daphne; Hansmann, Ralph, 2021, "Studentų aplinkosauginis pilietiškumas technologiniame universitete, 2020 m. lapkritis – 2021 m. sausis = Students‘ Environmental Citizenship in Technological University, November 2020 - January 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/RZJ0FL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:UGiEaK7vKurn95Bd5OucBg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: įvertinti mokymo/-si intervencijos poveikį technologinio universiteto bakalauro studijų studentų aplinkosauginiam pilietiškumui. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: pirmiausiai respondentų klausta, kuriame iš pasirenkamų KTU alternatyvių studijų modulių jie studijuo...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.